POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Grupul Future Healthcare, fondat în 2003, este un grup economic privat cu capital portughez, a cărui misiune constă în a oferi clienților săi acces la cele mai bune condiții de sănătate, viață și bunăstare.

 

Această Politică de confidențialitate se aplică întregului Grup Future Healthcare (Grupul FH), care include, printre altele, următoarele societăți:

– FH – FUTURE HEALTHCARE – SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA, S.A. – societate pe acțiuni, înregistrată cu numărul de persoană juridică 506518434 și cu sediul în Avenida Marechal Craveiro Lopes nº 6, Lisabona;

– FHGSS – GESTÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE, LDA. – societate cu răspundere limitată, înregistrată cu numărul de persoană juridică 508367433 și cu sediul în Avenida Marechal Craveiro Lopes nº 6, Lisabona;

– FUTURE HEALTHCARE CORPORATE SERVICES, UNIPESSOAL, LDA. – societate individuală cu răspundere limitată, înregistrată cu numărul de persoană juridică 514411252 și cu sediul în Avenida Marechal Craveiro Lopes nº 6, Lisabona;

– UNLIMITEDCARE – SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA, S.A, – societate pe acțiuni, înregistrată cu numărul de persoană juridică 510367615 și cu sediul în Avenida Marechal Craveiro Lopes nº 6, Lisboa;

– FHVC – FUTURE HEALTHCARE VIRTUAL CLINIC, UNIPESSOAL, LDA. – societate individuală cu răspundere limitată, înregistrată cu numărul de persoană juridică 516037170 și cu sediul în Avenida Marechal Craveiro Lopes nº 6, Lisboa;

 

Fiecare dintre aceste societăți, în funcție de relația stabilită cu persoana vizată, este entitatea responsabilă cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal în conformitate cu legislația privind datele cu caracter personal.

 

Scopul prezentului document este acela de a defini o politică de protecție a datelor care să încadreze și să facă cunoscute principiile de protecție și de prelucrare a datelor cu caracter personal urmate de Grupul FH, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD), precum și cu alte legislații privind confidențialitatea și datele cu caracter personal în vigoare în orice moment.

 

În cursul activităţii sale, Grupul FH poate avea acces la două tipuri de date: datele cu caracter personal şi datele referitoare la sănătate.

 

Datele cu caracter personal pot fi definite ca fiind informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, în mod direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, identificatori electronici sau unul sau mai multe elemente specifice ale identității fizice, fiziologice, genetice, mintale, economice, culturale sau sociale a acestei persoane fizice.

 

Datele privind sănătatea sunt date cu caracter personal referitoare la sănătatea fizică sau mintală a unei persoane fizice, inclusiv la furnizarea de servicii de sănătate, care dezvăluie informații privind starea de sănătate a acesteia.

 

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR

 

Responsabilul cu protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi diferit în funcţie de momentul colectării şi de relaţia pe care o stabileşte cu Future Healthcare Group.

 

În cazul acestui site, colectăm date numai prin intermediul formularelor de contact, atunci când ne trimiteți o cerere de contact și/sau prin intermediul cookie-urilor. În ambele cazuri, Responsabilul cu prelucrarea datelor va fi:

– FH – FUTURE HEALTHCARE – SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA, S.A., NIPC 506518434, cu sediul în Av. Marechal Craveiro Lopes, n.º 6, 1700 – 284 Lisabona;

 

COLECTAREA DATELOR

Datele colectate de către FH Group sunt cele adecvate pentru activitățile sale, relevante și limitate la scopurile pe care intenționăm să le urmărim, în special pentru furnizarea serviciilor contractate de către deținătorii de date și/sau alți responsabili de prelucrare, atunci când acționăm în calitate de subcontractanți, cum ar fi, de exemplu, cazurile în care gestionăm asigurarea dvs. de sănătate și datele dvs. ne sunt furnizate de compania dvs. de asigurări.

 

De asemenea, datele dvs. ne pot fi transmise de partenerii noștri comerciali cu care stabilim o colaborare comercială în vederea furnizării unui serviciu, caz în care acționăm împreună cu partenerii respectivi în calitate de operator comun de prelucrare.

 

Datele pot fi astfel colectate personal, prin telefon, e-mail sau în scris.

 

CATEGORIA DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

Unele dintre datele personale pe care le solicităm sunt obligatorii, astfel încât fără ele nu vom putea oferi produsul și/sau serviciul. În astfel de cazuri, clientul va fi întotdeauna informat cu privire la această obligație.

În funcție de context, putem prelucra următoarele date cu caracter personal:

 

Categorii de Date Momentul Colectării  
– Date de identificare: (Nume, Adresă, Contact Telefonic, Data de Naștere, Adresa de e-mail, Sexul, Adresa, Număr de Identificare Fiscală, Grad de rudenie, IBAN și Nr de Utilizator)

În momentul efectuării unei simulări;

În cadrul procesului de abonare la un produs sau de contractare a unui serviciu;

La crearea unui cont într-una din zonele noastre de clienți;

În momentul în care contactați serviciile noastre și/sau sunteți contactat de serviciile noastre;

În momentul în care depuneți o reclamație și în timpul administrării acesteia;

 
– Date relative la produsul / serviciul solicitat (Nr. de Asigurare, Nr. Contractului) În cadrul procesului de abonare la un produs și/sau serviciu;  
– Date medicale (date privind bolile, starea de sănătate, datele biometrice, obiceiuri și istoricul medical)

În cadrul procesului de abonare la un produs care necesită prelucrarea acestor date;

În procesul contractării unui serviciu de îngrijiri medicale;

 
– Date referitoare la daune În momentul soluționării daunelor, în cadrul produsului contractat cu o companie de asigurări;  
– Comentariile și/sau mesajele dvs. pe rețele noastre de socializare În momentul în care publicați pe rețelele noastre de socializare, folosind profilul dvs. și împărtășind astfel datele dvs.  
– Comentariile și/sau mesajele dvs. din sondajele noastre de satisfacție În momentul în care, în mod voluntar și deliberat, își împărtășește opinia despre produsele / serviciile noastre, Clientul acceptă ca evaluarea sa să devină publică și acordă Grupului FH și partenerilor săi autorizați în mod corespunzător dreptul de a utiliza, în scopuri, în special comerciale și publicitare, pentru toate suporturile, garantând întotdeauna confidențialitatea datelor, deoarece datele vor fi întotdeauna anonimizate.  
Date de navigare Prin colectarea de cookie-uri atunci când navigați pe site-urile noastre web.  
Informații și nivelul de instruire Atunci când ne transmiteți informații cu caracter personal printr-o candidatură spontană sau în cazul includerii într-un proces de selecție în desfășurare.  
Imagini De fiecare dată când vizitaţi unul dintre unităţile noastre, în care folosim sisteme de supraveghere video pentru protecţia persoanelor şi a bunurilor, imaginile înregistrate sunt păstrate timp de 30 de zile.  

 

PRELUCRAREA DATELOR

Atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, care pot fi incluse în una dintre categoriile de mai sus, facem acest lucru în deplină conformitate cu reglementările în vigoare privind protecția datelor, acestea fiind prelucrate numai în scopuri specifice și numai atunci când există un temei legal pentru acest lucru, în conformitate cu termenele de conservare adecvate scopului respectiv.

 

Scop Temeiul juridic Termen de conservare
Gestionarea relației pre-contractuale și contractuale, care include evaluarea calității serviciilor prestate

Demersuri Pre-Contractuale și Contractuale.

Interesul legitim al operatorului responsabil cu tratarea datelor pentru evaluarea riscurilor precum și a nivelului calității serviciului.

Consimțământul titularului.

Atâta timp cât există relația contractuală sau efectele acesteia în ceea ce privește obligațiile legale care decurg din aceasta
Dezvoltarea de produse și îmbunătățirea serviciilor furnizate, în special prin definirea de profiluri Interesul legitim al operatorului responsabil cu tratarea datelor Perioada minimă necesară pentru îndeplinirea scopurilor care au motivat colectarea:
Promovarea Produselor și/sau serviciilor

Interesul legitim al operatorului responsabil cu tratarea datelor atunci când ați achiziționat un produs în prealabil;

Cu consimțământul titularului

Perioada minimă necesară pentru îndeplinirea scopurilor care au motivat colectarea;
Evaluarea serviciilor prestate Cu consimțământul titularului Perioada minimă necesară pentru îndeplinirea scopurilor care au motivat colectarea

Îndeplinirea Obligațiilor Legale, controlul gestiunii și antifraudă

 

 

 

Interese legitime de control ale activității operatorului responsabil cu tratarea datelor, inclusiv prevenirea pierderilor în urma fraudelor.

În vederea declarării, exercitării sau  apărării drepturilor în cadrul procedurilor judiciare.

Termenul legal aplicabil în fiecare moment pentru fiecare obligație legală care trebuie îndeplinită.

Până la expirarea termenului de prescripție sau la expirarea termenului pentru exercitarea drepturilor

 

Ori de câte ori ne contactați și cu consimțământul dvs., putem înregistra apelurile în scopul gestionării relației pre-contractuale și contractuale, în special ca mijloc de probă a serviciilor contractate, a informațiilor transmise, în scopul îmbunătățirii și controlului calității serviciilor noastre. În acest caz, înregistrările vor fi păstrate în conformitate cu deciziile Comisiei Naționale pentru Protecția Datelor și cu legislația în vigoare.

 

SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR

Grupul FH aplică toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția și securitatea datelor cu caracter personal, asigurând confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și reziliența sistemelor de prelucrare și capacitatea de acces la date în timp util, în cazul unui accident fizic sau tehnic. Pentru a asigura securitatea prelucrării, pe lângă pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal, Grupul FH deține proceduri de testare, analiză și evaluare periodică a eficacității măsurilor tehnice și organizatorice.

 

DREPTURILE TITULARULUI DATELOR

Grupul FH garantează persoanelor vizate următoarele drepturi cu privire la datele lor cu caracter personal.

Responsabilul cu protecţia datelor din cadrul Grupului FH este responsabil pentru asigurarea comunicării cu titularii datelor şi pentru stabilirea punctului de contact cu Comisia Naţională pentru Date.

Exercitarea Drepturilor de către Titularii de date poate fi făcută prin unul dintre mijloacele indicate în fila „Contact” a acestei politici.

 

Drepturi Conținut
Dreptul de Acces Titularul de date poate avea acces și informații cu privire la datele cu caracter personal care îl privesc și care sunt prelucrate de către operatorul responsabil.  

Dreptul la Ștergere

 

Persoana vizată poate solicita ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc,  fără întârzieri nejustificate, în cazul în  care i) datele nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate, ii) persoana vizată își retrage consimțământul, iii) datele au fost prelucrate în mod ilegal sau iv) trebuie șterse pentru a îndeplini o obligație legală;

 

Dreptul de Rectificare și actualizare a datelor.

Persoana vizată are dreptul de a solicita ca datele sale care sunt eronate, neactualizate și/sau incomplete să fie corectate și/sau actualizate de către Operatorul responsabil.

 

Dreptul la Portabilitate 

 

Persoana vizată are dreptul de a obține datele personale pe care le-a împărtășit cu operatorul sau ca datele să fie transmise direct între operatori, atunci când acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. Acest drept poate fi exercitat numai atunci când temeiul legalității prelucrării este consimțământul titularului, îndeplinirea obligațiilor contractuale și ori de câte ori ne confruntăm cu un tratament automatizat.

Dreptul la Limitarea Prelucrării

 

În anumite circumstanțe, persoana vizată poate solicita restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal prelucrate de către operator.
Dreptul de Opoziție

Persoana vizată se poate opune prelucrării datelor sale, cu excepția cazului în care operatorul are motive legitime care prevalează asupra intereselor sau drepturilor persoanei vizate sau în scopuri legale;

 

Dreptul de Reclamație Persoana vizată poate depune reclamații la Operatorul responsabil cu tratarea datelor și/sau la Comisia Națională de Protecție a Datelor, prin intermediul mijloacelor indicate pe www.cnpd.pt

 

În cazurile în care temeiul legal pentru prelucrarea datelor a fost consimțământul, titularul datelor îl poate revoca în orice moment.

 

Grupul FH a creat proceduri specifice pentru a asigura exercitarea acestor drepturi de către persoana vizată. În anumite cazuri, vă pot fi solicitate informații suplimentare pentru a garanta identitatea titularului datelor.

 

 

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cadrul activităților Grupului FH, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate companiilor pe care le putem subcontracta pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu scopurile, durata, natura și instrucțiunile indicate în contractul semnat cu acestea.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, partajate cu societăți/parteneri cu care Grupul FH semnează acorduri de parteneriat comercial, ambele societăți acționând ca responsabil comun pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, acorduri de care veți avea cunoștință, atunci când este cazul.

De asemenea, putem partaja datele dumneavoastră în cadrul companiilor Grupului FH, pe baza interesului legitim în scopuri administrative interne.

În sfârșit, și în cazurile în care suntem obligați de îndeplinirea obligațiilor legale și/sau contractuale, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise și către terți, cum ar fi entități din sectorul bancar, de reglementare, de asigurări, entități publice, printre altele.

Protecţia datelor cu caracter personal care sunt transferate de către Grupul FH în afara Spaţiului Economic European este asigurată în conformitate cu legile în vigoare şi cu prezenta politică.

În cazurile în care unul dintre site-urile noastre web utilizează instrumentul Google Analytics, datele dumneavoastră pot fi transmise în Statele Unite ale Americii, Utilizatorul având, în orice moment, posibilitatea de a le dezactiva prin gestionarea cookie-urilor.

 

COOKIE-URI

Grupul FH utilizează cookie-uri pe site-urile sale ca instrument pentru o experiență mai bună a utilizatorilor. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea acestora pe site-uri, consultaţi Politica privind cookie-urile.

 

MODIFICĂRI ALE POLITICII DE PROTECȚIE A DATELOR PERSONALE

Politica de protecție a datelor poate fi modificată în orice moment, fără notificare prealabilă. Politica modificată intră în vigoare de îndată ce este publicată pe site.

 

CONTACTE

În cazul în care aveți întrebări cu privire la modul în care Future Healthcare Group vă prelucrează datele personale sau în cazul în care doriți să vă exercitați unele dintre drepturile care vă aparțin și care au fost enumerate mai sus, vă rugăm să ne contactați prin unul dintre următoarele mijloace:

E-Mail:  proteccaodados@future-healthcare.eu
Adresa: Avenida Marechal Craveiro Lopes, n.º 6 e 6A 1700-284 Lisboa

 

Actualizată la data de 21.07.2023