OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA

Niniejszy dokument określa Ogólne Warunki (zwane dalej “OW”) określające zasady korzystania ze strony internetowej https://future-health.care.

Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony internetowej lub zawarcia umowy na jakąkolwiek usługę dostępną na tej stronie, zobowiązany jest to wnikliwego zapoznania się z niniejszymi OW. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza, że Użytkownik akceptuje poniższe warunki.

W przypadku niewyrażenia zgody na treść niniejszych OW, należy zaprzestać korzystania ze strony internetowej i/lub korzystania z usług oferowanych na tej stronie.

 

  1. WŁASNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

Strona internetowa https://future-health.care jest własnością spółki FH – Future Healthcare, Serviços de Saúde e Assistência, S.A. (zwanej dalej FH), o numerze identyfikacji podatkowej NIPC 506 518 434, z siedzibą przy Av. Marechal Craveiro Lopes, n.º 6, 1700 – 284 Lizbona, wchodzącej w skład Grupy Future Healthcare (zwanej dalej „Grupą FH”).

Dodatkowo, na niniejszej stronie internetowej, oprócz FH jako podmiotu Grupy FH, mogą być dostarczane treści, informacje oraz/lub usługi dotyczące następujących podmiotów:

– FUTURE HEALTHCARE CORPORATE SERVICES, UNIPESSOAL, LDA.

– UNLIMITEDCARE – SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA, S.A,

– FHVC – FUTURE HEALTHCARE VIRTUAL CLINIC, UNIPESSOAL, LDA.

– FUTURE HEALTHCARE ESPAÑA, S.L

– REDSA FUTURE HEALTH, SL.

– SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR VIDASANA, S.A.

– FUTURE HEALTHCARE POLSKA, SP.ZO.O;

– FUTURE HEALTHCARE ROMANIA, SRL;

– FUTURE HEALTHCARE COLOMBIA, SAS.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z niniejszą stroną internetową lub OW, należy skontaktować się z Grupą FH drogą:

telefoniczną: (+351) 217 818 283 (krajowy numer stacjonarny), czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 18:00;

elektroniczną: E-mail: info@future-healthcare.eu

 

  1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Strona internetowa https://future-health.care, oraz wszelka jej zawartość, podlega ochronie na mocy Ustawy o Własności Intelektualnej, w szczególności w zakresie praw autorskich i praw własności przemysłowej. Prawa te stanowią wyłączną własność podmiotów należących do Grupy FH.

Każde wykorzystywanie, kopiowanie przekazywanie, komercjalizacja, powielanie lub zamieszczanie w całości lub części zawartości tejże strony, bez uprzedniej zgody Grupy FH, jest zabronione i podlega sankcjom prawnym.

Korzystanie z domeny internetowej lub odsyłaczy do niej w celach niezgodnych z prawem i bez uprzedniej zgody, może skutkować podjęciem odpowiednich działań prawnych przez Grupę FH.

Grupa FH nie ponosi odpowiedzialności za umieszczanie nieodpowiednich linków do niniejszej strony na innych witrynach internetowych, ani za pochodzenie tych stron i ich zawartość.

Właścicielami praw autorskich do tekstów zamieszczonych na stronie internetowej są podmioty wchodzące w skład Grupy FH i bez ich uprzedniej pisemnej zgody, teksty te nie mogą być zmieniane, powielane, przepisywane, kopiowane ani wykorzystywane w żaden inny sposób.

Korzystanie, w jakiejkolwiek formie, ze znaków towarowych i/lub logotypów i/lub wszelkich innych treści udostępnionych na stronie wymaga uzyskania wyraźnej zgody spółki posiadającej prawa własności intelektualnej w tym zakresie i w granicach Grupy FH.

 

  1. WOLNY DOSTĘP:

Dostęp do strony internetowej https://future-health.care jest wolny i bezpłatny, a użytkownicy nie są zobowiązani do spełnienia żadnych formalności.

Sam dostęp do strony internetowej nie oznacza nawiązania żadnych powiązań ani relacji handlowej pomiędzy podmiotami Grupy FH a Użytkownikiem.

Informacje o usługach oferowanych przez podmioty Grupy FH zamieszczone na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i reklamowy, o ile nie jest to wyraźnie inaczej określone.

 

 

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Korzystanie z niniejszej strony internetowej nie wiąże się z koniecznością podawania danych osobowych przez Użytkowników. Jednak wszelkie zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookies, z którymi zachęcamy się zapoznać.

 

  1. BEZPIECZEŃSTWO STRONY INTERNETOWEJ

Strona internetowa https://future-health.care jest wyposażona w systemy bezpieczeństwa zapewniające ochronę danych wprowadzanych przez Użytkowników, a także w systemy zapobiegające nieuprawnionemu dostępowi do tych danych, ich niewłaściwemu wykorzystaniu, ujawnieniu, utracie lub zniszczeniu.

Użytkownik zobowiązuje się do uczciwego korzystania ze strony internetowej, zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami, o których mowa w niniejszym dokumencie. Jednocześnie zabrania się wykorzystywania jej do celów niezgodnych z prawem oraz takich, które mogą wyrządzić szkodę Grupie FH lub działalności którejkolwiek z podmiotów spółki.

Z tego względu surowo zabrania się publikowania lub przesyłania treści naruszających prawa osób trzecich i/lub treści o charakterze gróźb, obscenicznym, zniesławiającym, pornograficznym, ksenofobicznym i/lub naruszającym godność osób lub prawa dzieci, a także łamiące obowiązujące przepisy prawa lub nakłaniające do popełnienia przestępstwa lub stanowiące takie przestępstwo.

 

  1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Grupa FH nie może zapewnić ciągłej dostępności strony internetowej. Dostęp do niniejszej witryny może być czasowo wstrzymany z przyczyn technicznych lub awarii, które mogą wystąpić w systemach telekomunikacyjnych i internetowych, za które Grupa FH nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające ze zdarzeń związanych z korzystaniem i/lub dostępem do strony internetowej.

Dlatego Użytkownik samodzielnie odpowiada za zapewnienie swojej ochrony i bezpieczeństwa podczas korzystania ze strony internetowej, a Grupa FH nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z dostępu do tej strony i korzystania z niej przez Użytkownika.

 

  1. STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

Strona internetowa https://future-health.care może zawierać linki kierujące do witryn osób trzecich. Strony te nie stanowią własności ani nie są obsługiwane lub kontrolowane przez Grupę FH. W  związku z tym, Grupa FH nie ponosi odpowiedzialności ani nie wspiera żadnych treści zawartych na stronach, do których te linki prowadzą lub o których są wzmianki. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z takich linków oraz przeglądanie ich zawartości.

 

  1. ZMIANY

Grupa FH zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencuie i bez uprzedniego powiadomienia, do modyfikowania lub usuwania treści, struktury, układu graficznego, usług oraz warunków dostępu i/lub użytkowania, w szczególności w celu dostosowania strony do nowych obowiązujących przepisów i/lub regulacji i/lub w celu ogólnego ulepszenia funkcjonalności strony internetowej. O ile zmiana nie wymaga wyraźnej zgody Użytkownika, dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją nowych OW.

Użytkownik powinien sprawdzać regularnie niniejsze OW w celu upewnienia się, że nie zostały wprowadzone żadne aktualizacje.

 

  1. USTAWODAWSTWO I JURYSDYKCJA

Niniejsze OW korzystania z tej strony internetowej podlegają obowiązującemu w danym momencie ustawodawstwu portugalskiemu.

Wszelkie spory lub niejasności w interpretacji będą rozstrzygane przez właściwy sąd na terytorium Portugalii. Jeśli użytkownik mieszka poza granicami Portugalii, niniejszym wyraża zgodę na poddanie się jurysdykcji sądów portugalskich, a mianowicie Sądu Okręgowego w Lizbonie.

 

Zaktualizowano dnia 21.07.2023