POLITYKA PRYWATNOŚCI

Założona w 2003 roku firma Future Healthcare Group jest przedsiębiorstwem prywatnym z udziałem kapitału portugalskiego, którego misją jest zapewnienie swoim klientom dostępu do najlepszych możliwych rozwiązań w zakresie zdrowia, życia i dobrego samopoczucia.

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje całą Grupę Future Healthcare (Grupa FH), do której należą również następujące podmioty:

– FH – FUTURE HEALTHCARE – SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA, S.A. – spółka akcyjna, zarejestrowana z numerem identyfikacji podatkowej 506518434 i mająca siedzibę główną przy Avenida Marechal Craveiro Lopes nº 6 w Lizbonie;

– FHGSS – GESTÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE, LDA. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana z numerem identyfikacji podatkowej 508367433, której siedziba znajduje się pod adresem Avenida Marechal Craveiro Lopes nº 6 w Lizbonie;

– FUTURE HEALTHCARE CORPORATE SERVICES, UNIPESSOAL, LDA. – jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z numerem identyfikacji podatkowej 514411252 oraz siedzibą przy Avenida Marechal Craveiro Lopes nº 6 w Lizbonie;

– UNLIMITEDCARE – SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA, S.A., – spółka akcyjna, zarejestrowana pod numerem 510367615 z siedzibą przy Avenida Marechal Craveiro Lopes nº 6 w Lizbonie;

– FHVC – FUTURE HEALTHCARE VIRTUAL CLINIC, UNIPESSOAL, LDA. – jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana pod numerem 516037170 z siedzibą przy Avenida Marechal Craveiro Lopes nº 6 w Lizbonie;

Każdy z wymienionych podmiotów, odpowiednio do rodzaju relacji z Podmiotem Danych, stanowi Podmiot Odpowiedzialny za Przetwarzanie Danych Osobowych na zasadach określonych w przepisach dotyczących danych osobowych.

Niniejszy dokument ma na celu określenie polityki ochrony danych osobowych, która nakreśla i informuje o zasadach ochrony i przetwarzania danych osobowych przez Grupę FH, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), a także zgodnie z innymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności i danych osobowych obowiązującymi w danym momencie.

Na potrzeby prowadzonej działalności Grupa FH ma dostęp do dwóch rodzajów danych: danych osobowych i danych dotyczących zdrowia.

Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, bezpośrednio lub pośrednio, poprzez wskazanie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, elektroniczny numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka konkretnych elementów określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

Dane dotyczące zdrowia to dane osobowe dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego osoby fizycznej, obejmujące świadczenie usług zdrowotnych oraz zawierające informacje o stanie zdrowia danej osoby fizycznej.

 

ADMINISTRATOR OCHRONY DANYCH

Wybór Administratora Ochrony Danych Osobowych zależy od momentu gromadzenia danych oraz charakteru nawiązanej relacji z Future Healthcare Group.

Na niniejszej witrynie internetowej gromadzimy dane wyłącznie za pośrednictwem formularzy kontaktowych, wysyłanych do nas przez użytkowników z prośbą o kontakt i/lub za pośrednictwem plików cookie. W obu przypadkach Administratorem Danych Osobowych jest:

– FH – FUTURE HEALTHCARE – SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA, S.A., NIPC 506518434, z siedzibą przy Av. Marechal Craveiro Lopes, n.º 6, 1700 – 284 Lizbona, Portugalia;

ZBIERANIE DANYCH

Dane pozyskiwane przez Grupę FH są właściwe dla prowadzonej przez nią działalności, odpowiednie oraz ograniczone do zamierzonych celów, tj.  świadczenia usług zleconych nam przez Podmioty Danych i/lub przez inne Podmioty Odpowiedzialne za Przetwarzanie Danych Osobowych, gdy występujemy w charakterze podwykonawców, na przykład w przypadkach, gdy zajmujemy się zarządzaniem ubezpieczeniem zdrowotnym i otrzymujemy dane od ubezpieczyciela.

Analogicznie, dane użytkownika mogą być nam przekazane przez partnerów handlowych, z którymi nawiązaliśmy współpracę biznesową w celu świadczenia usług. Wówczas działamy wspólnie z poszczególnymi partnerami jako Współadministratorzy.

Dane te mogą być pozyskiwane zarówno osobiście, jak i telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH

Niektóre spośród wymaganych przez nas danych osobowych są obowiązkowe, co oznacza, że bez ich przekazania nie będziemy w stanie dostarczyć produktu lub usługi. Za każdym razem klient jest o tym informowany.

Poniższe dane osobowe mogą zostać przetworzone, w zależności od okoliczności:

 

Kategorie Danych Moment gromadzenia  
– Dane identyfikacyjne: (Imię i Nazwisko, Adres Zamieszkania, Telefon Kontaktowy, Data Urodzenia, E-mail, Płeć, Adres Zamieszkania, Numer Identyfikacji Podatkowej, Stopień pokrewieństwa, Numer konta bankowe i Numer Użytkownika)

Podczas dokonywania symulacji;

Podczas subskrypcji produktu lub zawierania umowy na daną usługę;

Przy tworzeniu konta w jednym z naszych obszarów klienta;

W przypadku kontaktu z naszymi usługami i/lub kontaktu z naszej strony;

W momencie składania skargi i na czas jej rozpatrywania;

 
– Dane dotyczące produktu/ subskrybowanej usługi (nr polisy, nr umowy) Podczas subskrypcji produktu i/lub usługi;  
– Dane dotyczące zdrowia (dane dotyczące chorób, stanu zdrowia, dane biometryczne, nawyki i historia medyczna)

Podczas subskrypcji produktu, wymagającego przetwarzania tych danych;

Podczas zawierania umowy o świadczenie usług opieki zdrowotnej;

 
– Dane dotyczące szkód Podczas likwidacji szkód z tytułu produktu wykupionego u ubezpieczyciela;  
– Państwa komentarze i/lub wiadomości w naszych mediów społecznościowych Podczas publikowania postów w naszych mediach społecznościowych poprzez swój profil, niesie to za sobą udostępnienie swoich danych.  
– Państwa komentarze i/lub wiadomości przesyłane za pomocą naszych Ankiet Satysfakcji Jeśli dobrowolnie i świadomie wyrażają Państwo swoją opinię na temat naszych produktów/usług, akceptują tym samym fakt, że ich ocena stanie się publiczna. Przyznają Państwo Grupie FH i jej właściwie upoważnionym partnerom prawo do wykorzystywania opinii do celów komercyjnych i reklamowych, we wszystkich kanałach komunikacji, z zachowaniem Państwa prywatności, ponieważ dane te pozostają zawsze anonimowe.  
Dane podczas przeglądania stron Przy pomocy plików cookie gromadzonych podczas przeglądania naszych stron internetowych.  
Informacje i dane dotyczące wykształcenia Gdy przesłane nam zostaną dane osobowe za pośrednictwem spontanicznej aplikacji lub w przypadku udziału w trwającej procedurze rekrutacyjnej.  
Obraz Podczas odwiedzania naszych placówek, gdzie używamy systemów nadzoru wideo do ochrony osób i mienia, zapisy wideo są przechowywane przez okres trzydziestu dni.  

 

PRZETWARZANIE DANYCH

Przy przetwarzaniu danych osobowych, potencjalnie należących do jednej z wskazanych powyżej kategorii, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Dane są przetwarzane wyłącznie w określonych celach i tylko wtedy, gdy istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna, z uwzględnieniem odpowiednich okresów przechowywania dla danego celu.

 

Cel Podstawa prawna Okres przechowywania
Zarządzanie relacjami przedkontraktowymi i w ramach umowy, które obejmuje ocenę jakości świadczonych usług

Działania przedkontraktowe i w ramach umowy.

Uzasadniony interes administratora danych w zakresie oceny ryzyka oraz poziomu jakości usług.

Zgoda osoby, wobec której dane są przetwarzane.

Dopóki istnieje stosunek umowny lub jego skutki w odniesieniu do wynikających z niego zobowiązań prawnych
Rozwój produktów i doskonalenie świadczonych usług, tj. poprzez ich profilowanie. Uzasadniony interes administratora danych Minimalny okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane:
Promocja Produktów i/lub usług

 

Uzasadniony interes administratora danych w przypadku wcześniejszego zakupu produktu;;

Zgoda osoby, wobec której dane są przetwarzane.

Minimalny okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których dane zostały zgromadzone;
Ocena świadczonych usług Zgoda osoby, wobec której dane są przetwarzane. Minimalny okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których dane zostały zgromadzone;

Przestrzeganie Przepisów Prawa, kontrola systemu zarządzania i zapobieganie nadużyciom finansowym.

 

 

 

Uzasadnione interesy związane z monitorowaniem działalności administratora przetwarzania danych, w tym zapobieganie nadużyciom finansowym.

W celu oświadczenia, wykonania lub obrony praw w postępowaniu sądowym.

Termin ustawowy obowiązujący w każdym przypadku do spełnienia indywidualnych zobowiązań prawnych.

Do czasu upływu okresu przedawnienia lub terminu wykonania praw.

 

 

Za każdym razem, gdy użytkownik nawiązuje z nami kontakt i wyraża na to zgodę, dokonujemy rejestracji rozmów na potrzeby zarządzania relacjami przedkontraktowymi i wynikającymi z umowy, zwłaszcza w celu udowodnienia zakontraktowanych usług, przekazywanych informacji, poprawy i kontroli jakości naszych usług. Nagrania rozmów są zawsze przechowywane zgodnie z wytycznymi Krajowej Komisji Ochrony Danych i obowiązującymi przepisami.

 

OCHRONA PRZETWARZANIA DANYCH

Grupa FH wdraża wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, zapewniając tym samym poufność, nienaruszalność, dostępność i stabilność systemów przetwarzania oraz możliwość uzyskania dostępu do danych w odpowiednim czasie w przypadku awarii fizycznej lub technicznej. Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, oprócz pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych, Grupa FH przeprowadza regularne testy, ocenę i ewaluację skuteczności środków technicznych i organizacyjnych.

 

PRAWA PODMIOTU DANYCH

FH Group gwarantuje podmiotom następujące prawa w odniesieniu do ich danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych w Grupie FH jest odpowiedzialny za zapewnienie komunikacji z podmiotami danych i nawiązanie kontaktu z Krajową Komisją ds. Danych Osobowych.

Podmioty mogą dochodzić swoich praw w jeden ze sposobów wskazanych w zakładce “Kontakty” niniejszej polityki.

 

Prawa Conteúdo
Prawo dostępu Podmiot Danych może uzyskać dostęp i informacje o tym, jakie dane dotyczące jego osoby są przetwarzane przez Administratora.
Prawo do usunięcia danych Podmiot Danych ma prawo zażądać usunięcia swoich danych bez zbędnej zwłoki, jeżeli i) dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ii) wycofał zgodę, iii) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem lub iv) konieczne jest ich usunięcie w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
Prawo do korekty i aktualizacji danych. Podmiot Danych ma prawo do żądania od Administratora skorygowania i/lub zaktualizowania danych, które są nieprawidłowe, nieaktualne i/lub niekompletne.
Prawo do przeniesienia danych Podmiot Danych ma prawo do uzyskania danych osobowych, które udostępnił Administratorowi, lub do przesłania tych danych bezpośrednio między Administratorami, pod warunkiem, że jest to możliwe technicznie. Prawo to może być wykonywane tylko wtedy, gdy podstawą zgodnego z prawem przetwarzania jest zgoda Podmiotu Danych, wypełnienie zobowiązań umownych oraz gdy mamy do czynienia ze zautomatyzowanym przetwarzaniem.
Prawo do ograniczenia przetwarzania Jeżeli to możliwe, Podmiot Danych może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora.
Prawo do sprzeciwu Podmiot Danych może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych, chyba że Administrator ma powody prawne nadrzędne wobec interesów lub praw Podmiotu Danych, lub do celów prawnych;
Prawo do skargi Podmiot Danych może złożyć skargę do Administratora danych i/lub Krajowej Komisji Ochrony Danych za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.cnpd.pt

 

Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Podmiotu Danych, ma on prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę.

 

Grupa FH wprowadziła szczegółowe procedury, aby zapewnić Podmiotowi Danych możliwość skorzystania z tego prawa. W pewnych sytuacjach może być wymagane dostarczenie dodatkowych informacji celem potwierdzenia tożsamości.

 

TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH

W ramach prowadzonej działalności Grupy FH, dane osobowe mogą być udostępniane firmom, którym powierzamy przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z określonymi celami, czasem trwania, charakterem i instrukcjami zawartymi w podpisanej umowie.

Dane osobowe mogą również być udostępniane podmiotom/ partnerom, z którymi Grupa FH zawarła umowy o współpracy handlowej, gdzie obie strony działają jako współadministratorzy danych osobowych. Zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie, jeśli będzie to miało zastosowanie.

Dodatkowo, w zakresie działalności spółek należących do  Grupy FH, możemy również dzielić dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu w celach wewnętrznej administracji.

Wreszcie, także w sytuacjach, gdy jesteśmy zobowiązani do spełnienia wymogów prawnych i/lub umownych, dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim, takim jak instytucje bankowe, regulacyjne, ubezpieczeniowe, instytucje publiczne, itp.

Ochrona danych osobowych przekazywanych przez Grupę FH poza Europejski Obszar Gospodarczy, jest zgodna z obowiązującymi przepisami i niniejszą polityką. Jeśli jedna z naszych stron internetowych wykorzystuje narzędzie Google Analytics, istnieje możliwość przesyłania danych do Stanów Zjednoczonych; wtedy, w dowolnym momencie można wyłączyć tę opcję poprzez zarządzanie plikami cookie.

 

PLIKI COOKIE

Grupa FH wykorzystuje pliki cookie na swoich stronach internetowych jako narzędzie poprawiające doświadczenie użytkowników. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce Polityka Plików Cookie.

 

ZMIANY W POLITYCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Polityka Ochrony Danych Osobowych może być zmieniona w dowolnym momencie, bez wcześniejszego uprzedzenia. Wprowadzone zmiany obowiązują od momentu ich publikacji na stronie.

KONTAKT

W przypadku wątpliwości co do sposobu przetwarzania danych osobowych przez Grupę Future Healthcare lub chęci skorzystania z któregokolwiek z wymienionych wyżej praw, prosimy o kontakt:

elektroniczny:E-Mail:  proteccaodados@future-healthcare.eu
pocztowy na adres: Avenida Marechal Craveiro Lopes, n.º 6 e 6A 1700-284 Lisbona

 

Zaktualizowano dnia 21.07.2023